Monitor Duurzame Inzetbaarheid

De Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI) is een onderbouwde methode waarmee, naast de algemene gezondheid, inzicht wordt gegeven in de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers. Met deze methode is het mogelijk het risico op uitval van medewerkers te voorspellen én te voorkomen.

Inhoud

De MoDI bestaat, naast de Workability Index (WAI), uit een aantal aanvullende vragensets die door de Erasmus Universiteit zijn toegevoegd. Deze factoren zijn relevant in relatie tot het eventueel verhoogde uitvalsrisico van medewerkers. Het betreft factoren die van invloed kunnen zijn op werkvermogen en waar de organisatie en medewerkers invloed op kunnen uitoefenen, namelijk werkdruk, afwisseling in het werk, zelfstandigheid in het werk, fysieke belasting, leefstijl en productiviteit. Daarnaast kunnen maatwerk vragen worden toegevoegd. Hiervoor zijn een groot aantal gevalideerde vragensets beschikbaar zoals emotionele werkbelasting, bevlogenheid, beeldschermwerk, werktevredenheid, leiderschap, etc. Ook kunnen specifieke vragen van de organisatie zelf worden toegevoegd.

Doelgroep

Inzet van de MoDI is zowel relevant voor medewerkers die fysiek belastend werk uitvoeren als voor mensen die geestelijk belastend werk uitvoeren. De methode kan op groepsniveau en op individueel niveau worden ingezet.

Protocol

De MoDI is een door de Erasmus Universiteit gevalideerde methode, die op individueel niveau bestaat uit een digitaal in te vullen vragenlijst en individuele rapportage.

Medewerkers met een verhoogd risico op uitval kunnen deelnemen aan een aanvullend onderzoek dat bestaat uit een geprotocolleerd interview en plan van aanpak voor het herstel van duurzame inzetbaarheid. Op groepsniveau bestaat de methode uit een groepsrapportage en aanbevelingen voor het verhogen van de productiviteit en het verbeteren van de inzetbaarheid van groepen medewerkers én van de organisatie.

Resultaten

Aangetoond is dat inzet van de MoDI leidt tot een afname van arbeidsuitval en een toename van productiviteit (Molenaar, 2007). Op individueel niveau is de concrete verwachting het voorkomen van uitval. Voor de gehele organisatie of een specifiek onderzochte groep resulteert het traject ten minste in concrete aanbevelingen om gezondheid, productiviteit en inzetbaarheid te verbeteren en/of te borgen.

Evaluatie

Resultaten van het onderzoek worden met de opdrachtgever besproken. Ook vindt er een projectevaluatie plaats.

Begeleiding

Het onderzoek en de analyse worden uitgevoerd door Bewegen Werkt en de begeleiding van het project wordt verzorgd door een ervaren projectleider. De individuele interviews worden verzorgd door intern geschoolde en gecertificeerde professionals met een brede kijk op het werkveld van arbeid en gezondheid.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de Monitor Duurzame Inzetbaarheid? Neem dan contact op via 038- 3324407 of info@fysiokampen.nl

Molenaar, D. (2007). Werkvermogen: verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid. Enschede: Gelling Publishing.